home | nieuwsblad | informatie
Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758
NL Driedoornige stekelbaars
×
Driedoornige stekelbaars 0
Driedoornige stekelbaars 0
×
Driedoornige stekelbaars 1
Driedoornige stekelbaars 1
Lengte:≤11 cm
   Beschrijving:11 cm in zee, 8 cm in zoetwater
Lichaam:hoog, zijdelings afgeplat
Kop:ja1
   Beschrijving:puntig1
Huid:ja
   Kleur:rug groenig, blauwig, op de buik naar wit verlopend; broedende mannetjes hebben een rode buik en blauwe ogen
Sensoren:ja1
   Licht:ja1
      Ogen:ja1
         Beschrijving:groot1
Ademhalingsorgaan:ja2
   Kieuwen:ja2
      Vorm:draderig2
      Kieuwdeksels:ja2
Vinnen:ja2
   Rugvin:ja
      Beschrijving:Rugvin staat ver naar achteren; 2-4 stijve puntige stekels voor de rugvin
      Aantal:1
   Staartvin:ja2
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk2
   Buikvin:ja1
      Beschrijving:gereduceerd tot een lange, stijve stekel, en 1 of meer zachte stralen1
Voedsel:viseieren, larven, kleine kreeftachtigen, wormen
Habitat:riviermondingen en dicht bij de kust; tussen met wier begroeide kusten
   Saleniteit 
      Beschrijving:zoet, brak, zout
   Verspreiding:van Noord Biskaje tot Noordzee, Oostzee en langs de Britse Eilanden.
      Winter:in kustwateren
   Samenleving:leeft in scholen
Paaigebied:in het voorjaar vindt de trek naar het paaigebied in het zoete water plaats. De trek wordt bepaald door de daglengte en de watertemperatuur.
Bevruchtingswijze:Als het nest klaar is jaagt het mannetje enkele kuitrijpe vrouwtjes door het nest. De vrouwtjes zetten een deel van hun eieren af welke door het mannetje worden bevrucht.
Nest:ja
   Plek:nest op de bodem van door de nieren afgescheiden kleverige stof en plantendelen.
   Materiaal:plantendelen
Broedzorg:Door het mannetje.
Eieren:ja
   Aantal:300-1000
Geboorte:na 4-27 dagen, afhankelijk van de temperatuur
Juveniele fase:blijven tot ze ongeveer een week oud zijn in de nabijheid van het nest, daarna verenigen ze zich tot scholen.
Levensverwachting:3 jaar
Aquariologie:makkelijk te houden en ook tot voortplanting te brengen
Literatuur:
  • Muus, Bent J.. (1978). Elseviers Zeevissengids: Elsevier.
  • Hayward, Peter & Nelson-Smith, Tony & Shields, Chris. (1999). Gids van Kust en Strand Flora en Fauna: Tirion Uitgevers BV, Baarn.
  • Hart, Maarten 't. (1978). De stekelbaars: Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen.
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Gasterosteidae
  2. https://www.strandvondsten.nl/Actinopterygii
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl